สุดยอดไอเดีย ราชมงคลล้านนา จัดงานรับน้องสร้างสรรค์ ร่วมใจดำนาสานสัมพันธ์ต้องบอกเลยว่าหลายๆมหาวิทยาลัยหลายๆหน่วยงาน ให้มีการจัดการรับน้องอย่างสร้างสรรค์ และมีการรับน้องอย่างถูกกฎระเบียบมหาวิทยาลัย มีอาจารย์และคณะผู้บริหารรับทราบและดูแล แต่แน่นอนว่า บางสถาบันยังมีการรับน้องแบบรุนแรง ไม่สร้างสรรค์ หรือรับน้องที่ทำให้น้องเสี่ยงต่อการติดโรคหรือเกิดอุบัติเหตุและเป็นอีกหนึ่งพิธีรับน้องอย่างสร้างสรรค์ ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก ที่ได้จัดการถ่ายทอดความรู้ทางวัฒนธรรมงานประเพณีสืบสานวิถีการทำนาข้าว (ดำนา) กิจกรรมสร้างสรรค์รับน้องดำนา ให้นักศึกษาใหม่ได้เรียนรู้วิธีปลูกข้าวแบบดำนาและตระหนักถึงความสำคัญของข้าว สานสัมพันธ์รุ่นพี่รุ่นน้อง และอนุรักษ์วัฒนธรรมที่ดีงามของชาติก่อนทำกิจกรรมลงแขกดำนา รศ.คมสัน อำนวยสิทธิ์ อาจารย์ประจำสาขาพืชศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย การเกษตร ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก ได้บรรยายให้ความรู้เรื่องวิธีการปลูกข้าวแบบดำนา ก่อนจะลงแปลงนาสาธิสาขาพืชศาสตร์ ทุกคนพร้อมใจกันประกอบพิธีแรกดำนา กล่าวคำขอขมาพระแม่ธรณี พระแม่คงคา และแม่โพสพ และร่วมกันลงแขกดำนาต้องบอกเลยว่าเป็นภาพที่ไม่ได้หาดูได้ง่ายๆ ที่รุ่นพี่รุ่นน้องจะมาร่วมกันทำกิจกรรม ที่ตอนนี้ก็เริ่มหมดไปจากการทำนาในประเทศไทยแล้ว นอกจากจะเป็นการรับน้องที่สร้างสรรค์แล้ว ยังเป็นการอนุรักษ์วัฒนธรรมของไทย และเป็นแบบอย่างให้แก่สถาบันที่ยังมีการรับน้องแบบรุนแรงขอบคุณ : thaihitz