ประกาศใช้จริงแล้ว ! ให้ข้าราชการอายุ 60 ปีทำงานต่อได้ มีผลตั้งแต่วันนี้เป็นอีกหนึ่งข่าวดีสำหรับใครที่ทำงานราชการ เมื่อไม่นานมานี้ ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ กฎ ก.พ. ให้ข้าราชการอายุครบ 60 ปี รับราชการต่อ ประเภทวิชาการระดับเชี่ยวชาญขึ้นไป หรือประเภททั่วไประดับอาวุโสขึ้นไป แล้วแต่กรณี

ชีวิตข้าราชการ เกิดมาเพื่อทำงานให้แผ่นดิน มียศฐาบรรดาศักดิ์ มีหน้ามีตา มีคนนับถือ ใจหายเหมือนกันนะคะ ที่พอถึงช่วงอายุหนึ่ง ก็ต้องถึงวันเกษียน นั่งมองดูให้คนรุ่นหลังทำงานต่อ มองดูคนรุ่นใหม่ สร้างสรรค์ผลงานต่อไปคุณเคยออกแบบชีวิตในวัยเกษียณไว้บ้างหรือไม่ จะเกษียณตอนอายุเท่าไหร่ หลังเกษียณอยากใช้ชีวิต. แบบไหน อยากทําอะไร ที่สําคัญคือต้องเตรียมเงินไว้ใช้จ่ายเท่าไหร่ ถ้าไม่อยากให้ลูกหลานมองเราเป็น “ภาระ” ทางเดียวที่ควรจะทำ คือ เตรียมตัวเรื่องแผนการเกษียณเอาไว้ให้พร้อม เพราะคนส่วนมากที่ฝากความหวังยามเกษียณทั้งหมดไว้ที่ลูกหลานเมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2562 ที่ผ่านมา เว็บไซต์ ราชกิจจาฯ เผยแพร่กฎ ก.พ. เรื่องการให้ข้าราชการอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ รับราชการต่อได้ เพื่อแก้ปัญหาความขาดแคลนบุคลากร และเพื่อรองรับสังคมสูงวัย มีผลตั้งแต่วันที่ 21 มิ.ย. 2562 เป็นต้นไปราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ กฎ ก.พ. ว่าด้วยการให้ข้าราชการพลเรือนสามัญ ซึ่งมีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์รับราชการต่อ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562 โดยอาศัยอำนาจตามมาตรา 8 (5) และมาตรา 108 แห่ง พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 อันเป็นกฎหมายกฎหมายที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจำกัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล

ซึ่งมาตรา 26 ประกอบกับมาตรา 27 มาตรา 33 มาตรา 40 และมาตรา 43 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้กระทำได้โดยอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย ก.พ. โดยอนุมัติคณะรัฐมนตรี จึงออกกฎ ก.พ. ไว้ ดังต่อไปนี้ข้อ 1 กฎ ก.พ. นี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

ข้อ 2 ให้ยกเลิกความใน (3) ของข้อ 1 ของกฎ ก.พ. ว่าด้วยการให้ข้าราชการพลเรือนสามัญซึ่งมีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์รับราชการต่อไป พ.ศ. 2552

ข้อ 3 ให้ยกเลิกความใน (1) ของข้อ 4 ของกฎ ก.พ. ว่าด้วยการให้ข้าราชการพลเรือนสามัญซึ่งมีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์รับราชการต่อไป พ.ศ. 2552 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน“(1) ดำรงตำแหน่งหรือเคยดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญขึ้นไปหรือประเภททั่วไป ระดับอาวุโสขึ้นไป แล้วแต่กรณี ต่อเนื่องกันมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี”

ซึ่งมีระยะเวลาต่อเนื่องกันมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี มาใช้เป็นคุณสมบัติ ในการได้รับการพิจารณาให้สามารถรับราชการต่อไปเมื่อสิ้นปีงบประมาณที่ผู้นั้นมีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ได้ เป็นการบรรเทาปัญหาความขาดแคลนบุคลากรในสาขาที่เป็นภารกิจสำคัญของรัฐ และเพื่อรองรับปัญหาการเข้าสู่สังคมสูงวัย จึงจำเป็นต้องออกกฎ ก.พ. นี้เหตุผลในการประกาศใช้กฎ ก.พ. ฉบับนี้ คือ โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพิ่มเติมกฎ ก.พ.ว่าด้วยการให้ข้าราชการพลเรือนสามัญซึ่งมีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์รับราชการต่อไป พ.ศ. 2552 เพื่อให้สามารถนำระยะเวลาของการเคยดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญขึ้นไป หรือประเภททั่วไป ระดับอาวุโสขึ้นไปขอบคุณข้อมูลและภาพจาก thairath