พระบรมราชโองการ พระราชทาน ปฐมจุลจอมเกล้า ฝ่ายใน พ.อ.สินีนาฏ วงศ์วชิราภักดิ์วันที่ 9 พ.ค. ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ประกาศ พระบรมราชโองการ พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้าและเหรียญรัตนาภรณ์พ.อ.สินีนาฏ วงศ์วชิราภักดิ์