สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯทรงร่วมเก็บดอกพิกุลทองคำ ในงานพระราชพิธี ราชาภิเษก (คลิป)เชื่อว่า ดอกพิกุลเงิน ดอกพิกุลทอง เชื่อกันว่า ต้นพิกุล เป็นต้นไม้ในสวนของพระอินทร์ ดอกพิกุลจึงเหมือน ดอกไม้จากสวรรค์ กษัตริย์จะมอบเป็นของที่ระลึกสำหรับแขกเข้าร่วมพระราชพิธีสำคัญ#พระราชพิธีบรมราชาภิเษก ซึ้งในการประกอบพิธีนั้นนิยมใช้ดอกพิกุลเสมือนจริงซึ่งผลิตมาจากเงินและทองคำ สำหรับให้องค์ประธาน (พระมหากษัตริย์) โปรยระหว่างการประกอบพระราชพิธี เช่น พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พระราชพิธีโสกันต์ และยังนำมาใช้เป็นของที่ระลึกสำหรับพระราชทานแก่ผู้มาร่วมงานพระราชพิธีในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวอีกด้วยภาพจากสำนักพระราชวังภาพจากสำนักพระราชวังภาพจากสำนักพระราชวัง

เสด็จลงจากพระที่นั่งภัทรบิฐ ทรงโปรยดอกพิกุลทอง พิกุลเงิน พระราชทานพระบรมวงศานุวงศ์ และผู้เข้าเฝ้าฯ ในการนี้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และพระบรมวงศานุวงศ์ ทรงเก็บดอกพิกุลทอง พิกุลเงิน เพื่อเป็นที่ระลึกด้วยทรงพระราชทานแก่พราหมณ์ พระบรมวงศานุวงศ์ปัจจุบันนั้น พิกุลเงินและพิกุลทองนั้นเป็นทรัพย์ของแผ่นดิน โดยบางส่วนจัดแสดงที่ศาลาเครื่องราชอิสริยยศ เครื่องราชอิสริยาภรณ์ และเหรียญกษาปณ์ ภายในพระบรมมหาราชวัง เขาเล่ากันว่าพิกุลนั้นเป็นต้นไม้ของพระอินทร์ เป็นดอกไม้ของสวรรค์ จึงทำให้เหมาะแก่การประกอบพิธีมงคลต่างๆ หรือจะเปรียบได้ว่าเทวดานั้นมาโปยดอกไม้ให้แก่มนุษย์นั้นเอง ต่อมาเมื่อพระราชพิธีถึงช่วงสุดท้าย พระมหากษัตริย์มีพระปฐมบรมราชโองการพระราชทานอารักขาแก่ประชาชนชาวไทย เสร็จแล้วทรงโปรยดอกพิกุลทองดอกพิกุลเงิน พระราชทานแก่พราหมณ์ พระบรมวงศานุวงศ์ และข้าราชการผู้ใหญ่ที่เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ณ ที่นั้นและในพระราชพิธีเฉลิมพระราชมณเฑียร

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯทรงเก็บดอกพิกุลทองคำภายหลังประกอบพระราชพิธีบรมราชาภิเษกในช่วงเช้าเสร็จสิ้นแล้ว เวลา 14.00 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเสด็จออกมหาสมาคมรับการถวายพระพรชัยมงคล ณ พระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัยจากนั้นเวลา 16.00 น. ประทับพระที่นั่งราชยานพุดตานทอง เสด็จฯ โดยขบวนราบใหญ่ไปทรงนมัสการพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร ประกาศพระองค์เป็นพุทธศาสนูปถัมภก พระสงฆ์ 80 รูป ถวายพระพร ณ พระอุโบสถ วัดพระศรีรัตนศาสดารามคลิปคลิปจาก เรารักสถาบันพระมหากษัตริย์