พระบรมราชโองการ โปรดเกล้าฯ กำหนดวันที่ 5 ธันวาคม เป็นวันชาติ และวันพ่อแห่งชาติวันที่ 22 พ.ค. ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ พระบรมราชโองการ ประกาศ การกำหนดวันสำคัญของชาติไทย ความว่ามีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้กำหนดว่า วันที่ 5 ธันวาคมของทุกปี เป็นวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เป็นวันชาติ และเป็นวันพ่อแห่งชาติ ประกาศ ณ วันที่ 21 พฤษภาคม พุทธศักราช 2562 เป็นปีที่ 4 ในรัชกาลปัจจุบัน

ภาพจากอินเตอร์เน็ตภาพจากอินเตอร์เน็ตภาพจากอินเตอร์เน็ต

ภาพจากอินเตอร์เน็ตภาพจากอินเตอร์เน็ตภาพจากอินเตอร์เน็ตภาพจากอินเตอร์เน็ตภาพจากอินเตอร์เน็ตขอบคุณ ราชกิจจานุเบกษา